Ispred

Tekst prijave

Ispred Mc Donaldsa (na susjednoj k.č.) postavljen je automat na kojem se prodaju razni proizvodi na bazi kanabisa. Prema Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, članku 4. Zabranjen je svaki oblik promidžbe i oglašavanja droge i nove psihoaktivne tvari, izrade, posjedovanja, uporabe i prometa droga i novih psihoaktivnih tvari te promidžba i oglašavanje označavanjem i prezentiranjem slikom, crtežom ili na bilo koji drugi način. (2) Pod promidžbom u smislu ovoga Zakona smatra se izlaganje koje je dostupno drugim osobama na vidljivim pozicijama i na prodajnim mjestima, isticanje i prikazivanje naziva, znakova i drugih vizualnih karakteristika droge i nove psihoaktivne tvari. (3) Zabranjeno je svako oglašavanje koje svojim oblikom, nazivom ili namjenom, posredno ili neposredno potiče izradu, posjedovanje, uporabu i promet droga i novih psihoaktivnih tvari. Propisane su prekršajne odredbe od 100.000-700.000 kuna. Molimo da se ukloni kako ne bi bilo dostupno djeci i rovinjskoj mladeži.

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj17. svibnja 2023. 07:10

    Prijavljeno nadležnom državnom inspektoratu