Riješeno Prijedlog za riješavanje problema parkinga na nogostupu

Prijedlog

Prijedlog sa Centenera. Kada bi se uspjelo na nasim nogostupima zabraniti parkiranja automobila! Npr. na Centeneru , manjak parking prostora rijesiti novom regulacijom prometa tako da ulice postanu jednosmjerne (uvijek se moze stici kruženjem po kvartu) a una pola ulice se mogu dobiti novi parkirni prostori (to bi moglo narocito na ulicama Centener, I.Mazuranica ,I.Istarske brigade....)

Prijedlog za riješavanje problema parkinga na nogostupu

Odgovor

Temeljem projektne dokumentacije studije prometa Grada Rovinja-Rovigno koja je obradila i definirala glavne pješačke koridore kao i podatke o stacionarnom prometu i potrebama za istim na određenim lokacijama, razrađen je i prijedlog mreža cesta sa jednosmjernim režimom prometovanja unutar kojega nastaju nove parkirne površine koje zadovoljavaju potrebe stacionarnog prometa u tom dijelu grada. Produkt istoga jesu i preregulacije prometovanja ulicama Zagrebačka, Luja Adamovića itd...Slažemo se sa konstatacijom da bi se i u naselju Centener moglo pristupiti rješavanju prometovanja po istome principu, s obzirom da se nerijetko uzurpiraju pješački koridori vozilima turista i građana koji nemaju vlastito zemljište, a za parkiranje svojih vozila i vozila svojih gostiju koriste nogostupe i slične površine ispred stambenih objekata. Kako je za preregulaciju prometovanja u određenim naseljima potrebno ishoditi i prethodnu suglasnost Mup-a, te svakako i osigurati određena financijska sredstva u Proračunu, uputiti ćemo vaš prijedlog Savjetu za sigurnost prometa grada Rovinja i nadležnom MUP-u.