Riješeno A. Ferri motori

Prijava

Molim da komunalni redari zabrane ovo nelegalno i nepropisno parkiranje u A. Ferri kod br. 46.

A. Ferri motori

Odgovor

Sankcioniramo